Bahçelievler Firmaları Google ‘da 1. Sayfa da Çıkmak ve Aranmak İstiyorsanız!

ÜRÜN ve HİZMET KARŞILIĞI REKLAM ALMAYA BAŞLADIK!

0538.939.99.33 Arayın, gelip görüşelim.

SONUÇ GARANTİLİ ve RAPORLU BROŞÜR DAĞITIMIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

ASLA APARTMAN KAPILARINA ATMIYORUZ.!

 

 


Algıları Açık,

Hakiki İnsan Olabilen Tüm Dostlara Duyuru.

Çalışma Nizamı Bellidir.

Birleşim Zamanı Gelmiştir.

Yarınların, Mutlu Dünyalarına Geçiş Kapısı, Bilgi Kapısıdır.

Kendini Bilmeyen, Dostunu Bilemez.

Gelin, BİR olalım, BİR'e ulaşalım.

Hakkın Yoluna Kavuşalım.

Selçuk ALTUNİŞ

KOZMİKŞUUR

Evrensel Adı

RA K AR

Kod:9-333-999

PRİZMAL 9 LU, KONSEY ÜYESİ

Müzik türleri

Yurdumuzdaki müzik türleri nedir?

Türk müziği

•Klasik Türk müziği

•Mehter

•Türk Halk Müziği

•Oryantal dans

•Kanto

•Türkçe Tango

•Türk pop müziği

•Mevlevi

•Anadolu rock

•Rebetiko

•Türk Hip-Hop Müziği

•Arabesk müzik

•Arabesk-Pop Müzik

•Arabesk-rock

•Fantezi müzik

•R'n'Besk

Türler

•Türk alternatif müzik

•Klasik türk müziği

•Oryantal

•Türk halk müziği

•Türk Hip-Hop Müziği

•Türk caz müziği

•Osmanlı ordu müziği

•Devlet Opera ve Balesi

•Türk pop müziği

•Türk dini müziği

•Anadolu rock

Etnik müzik

•Ermeni Müziği

•Azeri Müziği

•Bosna Müziği

•Yunan Müziği

•Yahudi Müziği

•Kürt Müziği

•Pontus Müziği

•Roman Müziği

•Zaza Müziği

•Yöresel Halk Türleri

•Ege Müziği

•Rumeli Müziği

•Karadeniz Müziği

•Kıbrıs Müziği

•Osmanlı yöresel türleri

•Arnavut Müziği

•Arap Müziği

•Ermeni Müziği

•Balkan Müziği

•Kıbrıs Müziği

•Mısır Müziği

•Yunan Müziği

•Macar Müziği

•Kürt Müziği

•Pers Müziği

•Pontus Müziği

•Trakya Müziği

 Türk müziği, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde belirginleşen müzik. Musiki, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevrelerinde birbiriyle ilişkili, fakat karakterleri farklı iki ana dal olarak gelişmiştir. Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme hareketleriyle Batı etkisi görülmeye başlanmış, bu etki Cumhuriyet döneminde daha da artmıştır.

 Konu başlıkları

* 1 İslamiyet Öncesi

 * 2 Geleneksel Türk Müziği

 o 2.1 Klasik Türk Müziği

 o 2.2 Halk Müziği

 * 3 Klasik Batı Müziği

 * 4 Popüler Müzik

 * 5 Dış bağlantılar

İslamiyet Öncesi

 Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce dini törenleri yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir değnekle topluluğu etkiliyordu. Bu törenlerde davulun da önemli bir yeri vardır.

 Çin'in kütüphane, Hun Türklerinde, Uygur Türklerinde, Selçuklular ‘da ve Osmanlılar 'da müziğe büyük yer ve önem veriliyordu. Ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Selçuklu ordusu yoktur.

 Eski Türk Hakanlarının saraylarında ve ordugahlarında musiki takımları 9 kök denilen eserleri her gün çalardı.

Geleneksel Türk Müziği

 Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

 * Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda

 Kâr, beste, semai, şarkı

* Camilerde

 Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat

 * Tekkelerde

 Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz

 * Köylerde

Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası

* Sınır boylarında

 Serhat türküsü

 * Kışlalarda

 Mehter müziği

 Halk müziği ve "klasik" Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır. Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır. Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb. halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır. İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir.

Klasik Türk Müziği

 Ana madde: Klasik Türk Müziği

 Ana madde: Türk Sanat Müziği

 Osmanlılar yalnız musiki sanatına değil musiki ilmine de büyük önem verdiler. Türk müziğinin Arap, Acem, eski Yunan ve Bizans asıllı olduğunu ileri sürenler vardır. Ancak Klasik Türk Müziği genel nitelikleri bakımından Türk asıllıdır. Osmanlı uygarlığı her alanda büyük bir sentez geliştirdiği gibi, Türk müziği potasında yerel pek çok renk bu müziğin parçası haline gelmiş ve bunun karşılığında da Osmanlı musikisi devletin kapsadığı topraklar ve ötesine büyük etkilerde bulunmuştur.

İstanbul'un alınmasından sonra Topkapı Sarayında kurulan Enderun Musiki Mektebi ve özel meşkhanelerde eğitime geçilmesiyle daha belirli olarak kurallaşan ve klasik bir müzik niteliği kazanan Klasik Türk Müziği altı dönemde incelenir. Birinci dönem; hazırlayıcı dönemdir ve başlangıcından Meragalı Abdülkadir'e (1360-1435) kadar uzanan dönemdir. İlk klasik dönem, ikinci klasik dönem, yeni klasik dönem gibi dönemlerden günümüze gelir. Yeni klasik dönem oldukça önemlidir ve Dede Efendi'den Zekai Dede'ye (1825-1397) kadar uzanan kapsayan dizi, makamlar, usuller ve şekiller'den oluşur.

Halk Müziği

Ana madde: Türk Halk Müziği

 Türk Halk Müziği örnekleri genelde sözlü olmakla beraber, sözsüz dans müziklerini de içerir.

 Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Uzun havalar Anadolu'nun değişik bölgelerinde bozlak, türkmani, maya, hoyrat, divan, ağıt gibi adlarla anılır. Bunlar genellikle Karacaoğlan, Emrah, Ruhsati, Sümmani ve daha birçok tanınmış halk ozanının deyişleri üzerine yakılmıştır.

 Kırık havalar ise koşma, yiğitleme, güzelleme, taşlama, ninni ve daha başka adlar altında kümelenir. Bunlar da genellikle gurbet, ayrılık, sıla hasreti, ölüm, askere gidiş, yiğitlik, düğün, çocuk sevgisi, kız kaçırma gibi köye has toplumsal bir olayı konu alır, sadelik, içtenlik, duygululuk gibi özellikler gösterir yerel renkler taşır. Türk Halk Müziği'nin melodi yapısı incelendiğinde bu melodilerin ses genişlikleri bakımından bir oktav (sekiz ses sınırı) tamamlayan dizi ve tonaliteyi kesin şekilde belirtmeyen ikili ile beşli aralıkları içinde yaratılmış olduğu görülür. Bununla birlikte dizi ve tonaliteyi belli eden sekizli ve daha geniş sınırlı melodiler de çoktur. Basit ve birleşik ölçülerden başka aksak ölçüleri içeren Türk Halk Müziği, ezgiler ve formlardan oluşur.

Klasik Batı Müziği

 Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde girişilen devrim hareketleri sanat konularına da yöneldi. Daha çok Klasik Batı müziğine önem verildi.

 1924'de Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Osmanlı sarayındaki müzik topluluğu başkente getirilerek Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası adıyla konserler vermesi sağlandı.

Yetenekli gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başladı. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Darrültalimi Musiki adlı okul yeni bir yönetmelikle konservatuvar haline getirildi.

 Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı'da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey oldu. Öğrenimlerini devlet adına yurtdışında yapan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses dönüşlerinde Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin öğretmen kadrosuna katıldılar. Bu sanatçılar Türk Sanat Tarihinde sanat tarihinde Türk Beşleri olarak anıldılar. Eserlerinde genellikle batı müziği ilkeleri halk müziğinden gelen ögelerle birleştirilmiştir. Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy adlı bir perdelik operası 1924'de Ankara Halkevi'nde sahnelendi. Aynı bestecinin ikinci eseri Taşbebek de 1934'de başarı ile oynandı. Opera ve bale temsillerini gerçekleştirmek amacı ile Ankara Devlet Konservatuvarı'na bağlı bir Tatbikat Sahnesi 1940 yılında çalışmalarına başladı. Yetenekli gençlerin seçimi ile eğitime geçildi. İzleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun' un Kerem, Nevit Kodallının Van Gogh ve Gılgamış, Sabahattin Kalender'in Nasrettin Hoca, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı eserleri sergilendi. Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de kurulan devlet konservatuvarları eğitime başladı.

 

1940 yılından bu yana genç yetenekler için uygun bir ortamın doğuşu yurtdışında da ün ve ilgi derleyen yorumcuların yetişip gelişmesini bağladı. Soprano Leyla Gencer, bariton Orhan Günek bu hareketin öncüleri oldular. Onları bas yorumcusu olarak Ayhan Baran, soprano Ferhan Onat ve soprano Suna Korat izlediler. Enstrüman yorumcusu olarak piyanist Ergican Saydam, kemancı Ayla Erduran, Suna Kan, piyanist Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Hülya Saydam ve Verda Erman yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördüler.

Popüler Müzik

 1970'lerden sonra geniş halk kitelerine hitap eden müziktir. Şu kategorilere ayrılır:

 o Türk Pop Müziği

 o Türkçe Rock Müzik

 (türevleri; Alternatif rock, Anadolu rock, Karadeniz rock, Metal)

 o Türkçe dans müziği

 o Türkçe jazz

 o Türkçe rap

 o Arabesk müzik (türevleri; Arabesk-Pop müzik, Protest müzik, Özgün müzik)

 o Fantezi müzik (türevleri; Fantezi-Pop müzik), Hafif Sanat müziği)

 

Ürünlere Hızlı Eriş | Fiyata göre sırala
ARABESK MÜZİK
ARABESK MÜZİGE DOYACAKSINIZ.
1 0,00 
ARABESK POP MÜZİK
1 0,00 
ANADOLU RAK MÜZİĞİ
1 0,00 
ARABESK RAK MÜZİĞİ
1 0,00 
FANTEZİ MÜZİK
1 0,00 
KANTO
Yolda
1 0,00 
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ
Yolda
1 0,00 
MEHTER
MEHTER MARŞINA DOYACAKSINIZ.
Yolda
1 0,00 
MEVLEVİ MÜZİĞİ
1 0,00 
ORYANTAL DANS MÜZİĞİ
Yolda
1 0,00 
REBETİKO
1 0,00 
TÜRK HİP-HOP MÜZİĞİ
1 0,00 
TÜRK HALK MÜZİĞİ
Yolda
1 0,00 
TÜRK POP MÜZİĞİ
1 0,00 
TÜRKCE TANGO
1 0,00 
ALTUNİŞ İÇSEL ARINMA
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 2 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 1588217

Bu Site Her gün 2.000-2.500 tık Almaktadır.

Reklam Vererek Kendi Web Sitenizin de Tıklanmasını Sağlarsınız.

İletişim Kurmak İstiyorsanız !

selcukaltunis@hotmail.com

selcukaltunis@gmail.com

REKORA KOŞUYORUZ. HEDEFİMİZ, GÜNLÜK 3.000 TIK ALMAK.

SİTEMİZE GİREN SİZLER, E-posta ÜYELİĞİNİZİ YAPARSANIZ,

SÜPRİZLERİMİZ VAR.

ELİNİZDE Kİ SATAMADIĞINIZ ÜRÜN KARŞILIĞI REKLAM ALABİLİYORUZ.

CEBİNİZDEN PARA ÇIKMASIN.

 

 

 

 

 

Uyarı: Sitemizde bilgilendirilme amaçlı konulmuş tüm yazılar ve yapmakta olduğumuz uygulamalar, tedavi amacı taşımamaktadır.

Web sitemiz içinde yer alan bilgiler, ziyaretçileri bilgilendirmek amaçlı olup, sağlık hizmeti niteliğinde değildir.

Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.

Tanı ve tedavi mutlaka bir  doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. 

Her türlü hastalık ya da tanı ve/veya tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız. 

Yer Sağlayıcı : Neticaret e-ticaret